Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 18 2018

fokajednooka
3622 1762
Reposted fromretro-girl retro-girl viaapatyczna apatyczna
fokajednooka
5900 bd0f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viau-dit u-dit
fokajednooka
0218 d911 500
fokajednooka
6145 bbf8 500
Reposted frompiehus piehus viamessinhead messinhead
fokajednooka
6261 f6aa 500
Reposted frommessinhead messinhead viaiammistake iammistake
fokajednooka
- Wiem, że będzie ciężko. Ale ty potrafisz przecież dużo wytrzymać.
- Siebie nie potrafię wytrzymać.
— Marek Hłasko
Reposted fromwagabunda wagabunda viaNoCinderella NoCinderella
fokajednooka
2925 b2be
Reposted fromtichga tichga viasoSad soSad
fokajednooka
4882 47fa 500
Reposted fromhagall hagall viasoSad soSad
fokajednooka
6185 77ea
Reposted fromarwen arwen viasoSad soSad

September 22 2018

fokajednooka
6792 0d03
fokajednooka
Kiedy byłam mała i cierpiałam po stracie przyjaciółki, mama powiedziała mi, że niektóre znajomości po prostu się kończą. Błyszczą jasno jak gwiazdy, aż pewnego dnia nagle znikają. Wypalają się.
— Cora Carmack "Coś do stracenia"
Reposted fromdreamadream dreamadream viainnocencja innocencja
fokajednooka
9589 9802 500
Reposted frompiehus piehus viainnocencja innocencja
fokajednooka
4184 2316 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viainnocencja innocencja
fokajednooka
fokajednooka
9723 4578 500
Reposted fromSonOfOrion SonOfOrion viainnocencja innocencja
fokajednooka
8957 6e14
Reposted fromLarryGreenSky LarryGreenSky viasoSad soSad
fokajednooka
6782 bcca
Reposted fromfilmowy filmowy viainnocencja innocencja
fokajednooka
1279 0b7f 500
Warszawa przedwojenna, Ogród Saski zimą
Reposted frompiksele piksele viainnocencja innocencja
fokajednooka
Cóż za przedziwna dziewczyna. (...) Mówi jak starzec, a czuje jak dziecko. Kiedy się jej słucha, ma się do czynienia ze zblazowanym, ironicznym bajerowaniem, zdradzającym znaczne wyczerpanie sił witalnych. Kiedy się ją obserwuje, dostrzega się wielką wrażliwość, ogromne serce, chwiejność emocjonalną, pozwalającą w jednej sekundzie przejść od śmiechu do łez. 
— Eric Emmanuel Schmitt "Kobieta w Lustrze"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl